TillTop

Stikvejen

Orientering til golfspillere om vejen

 

Daglige brugere af Smørum Golfcenter er efterhånden bekendt med, at der i 2015 vil køre en vej igennem golfbanen. For at undgå unødvendige misforståelser omkring vejens påvirkning af golfbanen og spillet herpå, vil SGC gerne orientere alle omkring projektets omfang og dets betydning for golfspillet på banen.

 

Smørum Parkvejs forlængelse, som det nye stykke vej indtil videre er navngivet, er en del af en pakke, hvis primære indhold er en motorvej i forlængelse af Jyllingevej til Frederikssund. Pakken er vedtaget i det danske folketing som lov, og Vejdirektoratet er ansvarlige for hele projektet udførelse.
”Vores vej”, bliver en tilkørselsvej til motorvejen med tilslutning lige nord for Ledøje Landsby. Det bliver primært trafik fra borgere i Smørum Nedre, der skal mod byen. Der vil ikke være tilkørselsramper mod Frederikssund.

 

Smørum Golfcenter har ved banens etablering i 1993 været bekendt med, at denne hændelse kunne blive en realitet, hvorfor man allerede da designede banen herefter, så der var plads til vejen. Linjeføringen af vejen bliver igennem det område der indtil dags dato har været fårefolde mellem hul 4 og hul 7 Ormehøj (se tegning). Der vil således blive minimale ændringer på 27 hullers stor bane. SGC forventer tværtimod, at de ændringer vi påtænker at lave, vil hæve spillekvaliteten og oplevelsen på hullerne 4, 5 og 7 Ormehøj. Ændringerne på disse huller vil allerede blive effektueret fra sæsonstarten af 2012, og betyder blandt andet at Ormehøj 5 bliver et par 5 hul og hul 7 et par 4 hul - det arbejde er allerede i gang. Desuden vil vi ændre Ormehøj 8 og 1, for at modvirke de oversvømmelsesproblemer vi har på disse huller. Dette vil muligvis også ske i foråret 2012. På Intermediate vil vi ændre hul 1 og 2. Adgang til Egedal hul 1 sker via fodgængerfelt og efter hul 9 tilbage mod klubhus sker via samme forgængerfelt.

 

Vi er blevet orienteret af Vejdirektoratet om, at anlægsarbejder på vores areal, først påbegyndes vinter/forår 2014.

 

Vi arbejder desuden intenst på at skjule vejen mest muligt i form af naturlig indpasset støjvolde og beplantninger. Vejen bliver i forvejen nedsænket i landskabet, dog bortset fra hvor den krydser Husesø Mose. Vi har forhåbninger om ændringerne alt i alt vil tilføre golfbanen en endnu større landskabelig oplevelse for vores medlemmer og gæster. Og vi er helt sikre på at banen, efter vores planlagte ændringer, vil blive endnu bedre.
SGC er desuden fortrøstningsfulde over, at det er de færreste, der tænker over at der langs Intermediate banen faktisk er en meget trafikeret vej, endda i større dimension end den kommende vej.

 

Fakta om vej byggeri

  • Bredde kørespor bliver 2 X 3,5 meter med 2 X 0,5 meter kantbane og 2 yderrabatter.

  • Vejbane bliver belagt med støjreducerende asfalt.

  • Hastighed er, af Politi og Egedal kommune, sat til max 70 km/t.

  • Der vil ikke forefindes vejbelysning på strækningen over golfbanen.

  • Der bliver etableret underføring ved Husesø mose og nord for Egegården, der sikrer at golfspillere, der spiller den stor bane, ikke skal krydse vejen på noget tidspunkt.

  • SGC er i forhandlinger med Egedal kommune om at få etableret endnu en underføring ved Intermediate banen.

  • På dele af strækningen vil vejen være sænket i landskabet

  • Hele anlægsprojektet på golfbanen, vej mv., vil tage 1 års arbejde med start tidligt i 2014.

  • Officiel åbning af vejen er sommeren 2015, samtidig med Frederikssundsmotorvejsprojekt og Tværvej vest for Smørum Nedre

Se visualisering af Stikvejen ...

 

På vejdirektoratets hjemmeside, www.vejdirektoratet.dk , kan man få yderligere oplysninger om hele projektet. Følgende link er direkte til Motorvejsprojektet.

 

På nedenstående link er der visualiseringer af hele motorvejsprojektet, herunder tilkørselsvejen over golfbanen. Link til visualiseringer af hele motorvejsprojektet ...
 

Med venlig hilsen

Smørum Golfcenter

.

Arkæologisk udgravning

Det danske folketing vil, på foranledning af Ballerup kommune, bygge tilkørselsvej (Smørum Parkvejs forlængelse) til Frederikssundsmotorvejen. Dette indebærer ændringer på Intermediate banen.

 

 

Før vejprojektet påbegyndes maj måned 2014, skal der foretages arkæologiske prøvegravninger i hele arbejdstraceet for vejanlægget.

 

 

Mens dette arbejde pågår, skal der spilles fra interimistiske teesteder på hul 1 og 2. Når der ikke arbejdes, kan der delvis spilles fra oprindelige teesteder.

 

 

Spil til enhver tid fra teesteds markeringernes placering. Gravearbejdet er markeret med blå pæle, dvs. der må droppes fri uden straffeslag.

 

 

SGK vil snarest orienterer om permanente ændringer på Intermediate banen, som følge af vejanlægget.

 

 

Venlig hilsen
Course Manager Per Rasmussen
Smørum Golf

.

Vejbyggeri

Vedrørende vejbyggeri over golfbanen

 

I forbindelse med det forestående vejbyggeri over golfbanen i Smørum skal arkæologer fra Kroppedal Museum foretage arkæologiske forundersøgelser før vejprojektet kan gå i gang.

 

Forundersøgelserne består i, at der graves render i det øvre muldlag med 10 til 15 meters afstand på det areal, der er udlagt som arbejdsareal. Det indebærer, at arkæologerne også undersøger muldlaget under den fremtidige støjvold, som skal omgive dele af den nye vej. Med mindre man finder opsigtsvækkende fund vil søgerenderne blive tildækket efter registrering.  Der er pt. opsat flag i yder zonen af berørte areal ude på banen. På medfølgende tegning ses samme areal.

 

Smørum Golfcenter har været i dialog med Vejdirektoratet og arkæologer, således at der ikke graves i områder med forventelig golfspil. Der kan dog blive tale om opsætning af et midlertidigt tee på hul 7 Ormehøj rød for en kort stund.

 

Arkæologerne starter den 20. august, og det drejer sig i første omgang først om arealet fra Egegården til Husesø mose. Afhængig af vejrforhold vil arbejdet pågå i ca. 2 uger.

 

Efter uge 43 arbejdes der på Intermediate banen, i hvilken forbindelse der kommer at ske ændringer på hul 1 og 2.

 

Selve vejprojektet påbegyndes først til foråret 2014.

 

Smørum Golfcenter undskylder ulejligheden, om end vi ikke forventer spillemæssige gener under arbejdet.

 

Venlig hilsen

Smørum Golf

 

Se plan over udgravning ...